Информации за придонесите и бруто/нето износот на платата

закон за пресметување на плати Стапки на придонесите од задолжително социјално осигурување за 2013 година
Бруто: Не е број! Минимум бруто плата е {{min_bruto_plata}}! Невалиден број!
Нето: Не е број! Минимум нето плата е {{min_neto_plata}}! Невалиден број!
Бруто плата {{bruto}}
Придонес за пензискo осигурување {{k.penzisko * 100}}% {{penzisko}}
Придонес за здравствено осигурување {{k.zdravstveno * 100}}% {{zdravstveno}}
Придонес за вработување {{k.pridones * 100}}% {{pridones}}
Придонес за професионално заболување {{k.boluvanje * 100}}% {{boluvanje}}
Вкупно придонеси {{pridonesi}}
Бруто - придонеси {{bruto_minus_pridonesi}}
Даночно ослободување {{danocno_osloboduvanje}}
Даночна основа {{osnovica_za_danok}}
Персонален данок {{k.personalen * 100}}% {{personalec}}
Вкупно придонеси и данок {{personalec + pridonesi}}
Нето плата {{neto}}
Fork me on GitHub